Ateneu

 

Què fem?

La ciutat de Vic, amb l’ATENEU es proposa sumar les capacitats de tres institucions cabdals de la ciutat, per tal de programar una oferta cultural amplia i variada, en col·laboració amb altres entitats i associacions.Es pretén gestionar i executar una programació d’excel·lència sobre temes d’interès local, nacional i universal, que satisfaci les inquietuds i les demandes de la societat, a través del teixit associatiu i les entitats de Vic i de la comarca d’Osona.

També es planteja establir convenis de col·laboració amb entitats afins per tal d’establir futures línies de col·laboració que permetin consolidar sinergies, aprofitar produccions i participar en projectes d’una envergadura, difícils de portar a termes sense la seva aportació.

A curt termini es contempla la possibilitat que l’Ateneu pugui tenir, a banda dels dos socis fundadors, socis titulars reconeixen aquelles entitats que demanin adherir-se al projecte Ateneu de Vic.

L’Ateneu compta amb una Comissió Executiva integrada per membres de l’Ajuntament de Vic, de la UVic-UCC i del Casino de Vic, que elaboren les propostes, les concreten, vetllen per la seva execució i reten comptes.

La Comissió Executiva de l’Ateneu de Vic té les atribucions següents:

  1. Dissenyar un pla d’acció anual, fer-ne el seguiment i efectuar l’avaluació final de les activitats i/o projectes establerts per a cada any natural.
  2. Aprovar, si escau, alguna proposta d’activitat que s’hagi de decidir en el marc de la Comissió.
  3. Donar resposta a les possibles peticions d’admissió de nous socis titulars.
  4. Dissenyar i aprovar el pressupost anual del projecte Ateneu de Vic.
  5. Aprovar, si escau, l’informe econòmic relatiu a la liquidació del pressupost
  6. Entregar un informe de valoració anual, tant econòmic com de resultats, a l’Ajuntament de Vic i als responsables de les aportacions.
  7. Aprovació de les diferents comissions o grups de treball, si escau.
  8. Analitzar la possible constitució d’una federació d’entitats.